RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Solartime sp. z o.o.

Kontakt ze Spółką

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solartime sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 35-322 przy ul. Załęskiej 106b (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się:

 1. mailem – biuro@ev-solar.pl
 2. listownie - na adres siedziby Spółki;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ev-solar.pl w zakładce “Kontakt”.

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 1. mailowo – biuro@ev-solar.pl
 2. pisemnie - Inspektor Ochrony Danych, Solartime sp. z o.o. , Rzeszów, Załęska 106b

Legalność przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę.

Cele przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umowy;
 2. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda);
 3. oferowania przez Spółkę produktów podmiotów powiązanych ze Spółką kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda);
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających w szczególności na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz bądź rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania:

 1. do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody;
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 3. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką.
 4. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 5. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa;
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

 1. Podanie danych Spółce jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana ze Spółką może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowego wykonania tej umowy.
 2. Spółka nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń, napisz lub poproś o kontakt

Formularz kontaktowy

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij